Dodatek mieszkaniowy. Uprawnieni. Zasady i tryb przyznania.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie samodzielnie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić trzy warunki: - po pierwsze trzeba posiadać tytuł prawny do lokalu. Zgodnie z treścią przepisów Ustawy o dodatku mieszkaniowym przysługuje on: najemcom oraz podnajemcom lokali...

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

Po rozwiązaniu małżeństwa małżonek rozwiedziony, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje nazwisko może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Kwestia ta ma swoje uregulowanie w art. 59 k.r.o. w którym wskazano, że „W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia...

Świadczenie pielęgnacyjne. Zasady przyznania świadczenia. Czym jest świadczenie pielęgnacyjne? Jaki jest jego cel? Komu i w jakich sytuacjach przysługuje?

Wspomniane świadczenie jest materialnym wsparciem, dla osób które zrezygnowały z aktywności zawodowej, aby móc świadczyć opiekę na rzecz osoby niepełnosprawnej. Krótko mówiąc: zadaniem świadczenia pielęgnacyjnego jest zastąpienie dochodu, który osoba sprawująca opiekę mogłaby otrzymywać pozostając w zatrudnieniu, jest to więc częściowe zrekompensowanie opiekunowi osoby niepełnosprawnej ekspektatywy wynagrodzenia. Od 1 stycznia...