Roszczenia alimentacyjne matki dziecka pozamałżeńskiego związane z ciążą i porodem. Czy i kiedy przysługują? Jak się o nie starać?

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym matce dziecka pozamałżeńskiego przysługują roszczenia alimentacyjne od ojca tego dziecka. Można wyróżnić trzy rodzaje wskazanych roszczeń: - związane z ciążą i porodem, - na pokrycie kosztów utrzymania matki w okresie porodu przez okres 3 miesięcy oraz związanych z utrzymaniem dziecka przez...

Dodatek mieszkaniowy. Uprawnieni. Zasady i tryb przyznania.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie samodzielnie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić trzy warunki: - po pierwsze trzeba posiadać tytuł prawny do lokalu. Zgodnie z treścią przepisów Ustawy o dodatku mieszkaniowym przysługuje on: najemcom oraz podnajemcom lokali...