Dodatek mieszkaniowy. Uprawnieni. Zasady i tryb przyznania.

system dozoru elektronicznego

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie samodzielnie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić trzy warunki:

– po pierwsze trzeba posiadać tytuł prawny do lokalu.

Zgodnie z treścią przepisów Ustawy o dodatku mieszkaniowym przysługuje on: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

A więc osoba, która chce otrzymać dodatek mieszkaniowy może być: wynajmującym lokal, może być jego właścicielem, może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu lub oczekiwać na przyznanie lokalu socjalnego

– po drugie lokal powinien spełniać kryterium metrażowe

Kryterium to uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu. Wartości wynoszą odpowiednio:

„1) 35 m2 – dla 1 osoby,

2) 40 m2 – dla 2 osób

3) 45 m2 – dla 3 osób,

4) 55 m2 – dla 4 osób,

5) 65 m2 – dla 5 osób,

6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2”.

W przypadku, gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w osobnym pokoju, powierzchnię normatywną powiększa się o 15m2.

Przepisy pozwalają na przekroczenie powierzchni normatywnej,  ale nie więcej niż o 30 % lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60%.

– po trzecie, należy spełnić kryteria dochodowe określone w ustawie.

O przyznanie dodatku mieszkaniowego można się ubiegać jeśli średni dochód na jedną osobę nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla osoby mieszkającej samotnie lub 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby. Obecnie kryterium dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi   2 066,99 zł a dla gospodarstwa wieloosobowego 1 550,24 zł.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydawana jest w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Decyzję o przyznaniu dodatku wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym oraz wysokości wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny.

W razie potrzeby skorzystania z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.