Roszczenia alimentacyjne matki dziecka pozamałżeńskiego związane z ciążą i porodem. Czy i kiedy przysługują? Jak się o nie starać?

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym matce dziecka pozamałżeńskiego przysługują roszczenia alimentacyjne od ojca tego dziecka. Można wyróżnić trzy rodzaje wskazanych roszczeń:

– związane z ciążą i porodem,

– na pokrycie kosztów utrzymania matki w okresie porodu przez okres 3 miesięcy oraz związanych z utrzymaniem dziecka przez 3 miesiące po porodzie,

– a także dotyczące poniesienia innych koniecznych wydatków lub szczególnych strat majątkowych związanych z ciążą lub porodem.

Jednym słowem, matce dziecka przysługują instrumenty prawne pozwalające na wyegzekwowanie wsparcia finansowego od ojca dziecka, mimo, że nie jest on jej mężem.

W przypadku, gdy matka dziecka znajduje się w złej sytuacji finansowej, może przed narodzinami dziecka skorzystać z możliwości zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych. W tym celu powinna wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa. Warunkiem zasadności takiego wniosku jest przede wszystkim uwiarygodnienie ojcostwa, czyli konieczne jest wykazanie, że osoba którą opisano jako zobowiązaną do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej jest prawdopodobnym ojcem. Należy pamiętać, że opisane zabezpieczenie dotyczy, jedynie części roszczeń wskazanych w art. 141 k.r.o. oraz art. 142 k.r.o. czyli dotyczących trzymiesięcznego utrzymania w okresie porodu i trzymiesięcznego utrzymania dziecka po urodzeniu. Pozostałe zaś roszczenia podlegają zabezpieczeniu według reguł ogólnych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd, zgodnie z art. 754 k.p.c. należy wytoczyć powództwo w terminie trzech miesięcy od daty urodzenia się dziecka o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne. W razie zaniechania powyższego, zabezpieczenie upada, a zobowiązany do zapłaty może żądać od matki dziecka naprawienia szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia.

Wracając do rodzajów roszczeń alimentacyjnych przysługujących matce dziecka pozamałżeńskiego, wymienionych na początku artykułu, poniżej przedstawiam przykładowe wydatki, które mogą zostać objęte powództwem.

W ślad za utrwalonym orzecznictwem przyjmuje się, że do wydatków związanych z ciążą i porodem należy zaliczyć: koszty badań lekarskich, suplementów dla kobiet w ciąży, kosmetyków, zakupu odzieży ciążowej, zakupu odzieży do porodu, ale też koszt wyprawki dla dziecka itd.

Z kolei, jeśli chodzi o koszty utrzymania matki w okresie 3 miesięcy w trakcie ciąży i porodu, to te należy odnosić do opłat związanych z utrzymanie mieszkania, wyżywienia, opieki, leczenia, rehabilitacji itp.

Natomiast za inne konieczne wydatki związane z ciążą i porodem można uznać te związane z koniecznością kosztownego leczenia na skutek komplikacji. Szczególnymi stratami związanymi z ciążą i porodem może być np. utrata dochodu przez matkę na skutek zajścia w ciążę.

Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie ze sporządzeniem pozwu w tego rodzaju sprawie lub potrzebujesz wsparcia profesjonalnego pełnomocnika na sali sądowej, zapraszam do kontaktu.