Roszczenia alimentacyjne matki dziecka pozamałżeńskiego związane z ciążą i porodem. Czy i kiedy przysługują? Jak się o nie starać?

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym matce dziecka pozamałżeńskiego przysługują roszczenia alimentacyjne od ojca tego dziecka. Można wyróżnić trzy rodzaje wskazanych roszczeń: - związane z ciążą i porodem, - na pokrycie kosztów utrzymania matki w okresie porodu przez okres 3 miesięcy oraz związanych z utrzymaniem dziecka przez...

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

Po rozwiązaniu małżeństwa małżonek rozwiedziony, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje nazwisko może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Kwestia ta ma swoje uregulowanie w art. 59 k.r.o. w którym wskazano, że „W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia...