Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

Po rozwiązaniu małżeństwa małżonek rozwiedziony, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje nazwisko może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Kwestia ta ma swoje uregulowanie w art. 59 k.r.o. w którym wskazano, że „W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.”

Co to oznacza w praktyce?

Osoby, które nie chcą pozostawać przy nazwisku nabytym przez zawarcie związku małżeńskiego mogą złożyć osobiście przed kierownikiem USC lub konsulem oświadczenie o powrocie do nazwiska, które nosiły przed wstąpieniem w ten związek. Ponadto, owo oświadczenie musi być złożone w terminie wskazanym przez ustawę, a więc w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Teraz może się nasunąć pytanie, a co gdy powyższy termin już upłynął?

W takiej sytuacji istnieje możliwość zmiany nazwiska w trybie administracyjnym o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Ważną kwestią jest również to, iż uprawnienie do powrotu do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego ma charakter osobisty, zależy więc wyłącznie od małżonka, który zmienił nazwisko. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1978r. sygn. akt IV CZ 11/78 wskazano, że „Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje.”