Czy istnieje możliwość odbycia kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym?

system dozoru elektronicznego

Oczywiście – tak, ale trzeba spełnić określone warunki.

System dozoru elektronicznego umożliwia odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Zatem, osoba skazana na bezwzględną karę pozbawienia wolności nie musi zostać wykluczona z życia zawodowego, rodzinnego, osobistego, itd. Skazany może odbyć karę w swoim własnym mieszkaniu. Żeby to mogło jednak nastąpić muszą być spełnione określone warunki.

Otóż, jeśli osoba została skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, to aby móc wnioskować o udzielenie zezwolenia na odbycie tej kary w systemie dozoru elektronicznego, to nie może ona być orzeczona powyżej 1 roku i 6 miesięcy, dotyczy to również sumy kar niepodlegających łączeniu. Ponadto, skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich, które będę z nim mieszkały w czasie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Chodzi tutaj o domowników z którymi skazany mieszka na co dzień.

Gdy, powyższe warunki są spełnione, wystarczy wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego do właściwego sądu penitencjarnego. Wraz z wnioskiem, w sytuacji, gdy skazany nadal przebywa na wolności, dla bezpieczeństwa należy złożyć również wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego może sporządzić sam skazany, bądź też jego obrońca, ale też sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego w sytuacji, gdy skazany przebywa w zakładzie karnym.

Do wniosku należy dołączyć wspomniane już oświadczenia osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym, a także harmonogram, w którym skazany określa dni i przedział czasowy – godziny w czasie których będzie przebywał poza domem. Oczywiście należy pamiętać o stosownym uzasadnieniu wszystkich wskazanych wyjść poza miejsce stałego pobytu najlepiej przedkładając dokumenty potwierdzające taką konieczność (np. umowa o pracę, zaświadczenia dotyczące odbywania rehabilitacji, itp.). Zgodnie z art.43na kkw można uzyskać zezwolenie sądu penitencjarnego na przebywanie poza domem maksymalnie przez 12 godzin w ciągu dnia.

Złożenie takiego wniosku jest wolne od opłat sądowych.

To jednak nie wszystko. Poza wskazanymi powyżej, wobec osoby, która chce odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego nie mogą zachodzić okoliczności przewidziane w art. 64 § 2 KK (tzw. recydywa wielokrotna). Istotną kwestią jest również spełnienie odpowiednich warunków technicznych, co obejmuje m.in. liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Pod uwagę brana jest również kwestia osiągnięcia celu kary wobec osoby skazanej, postawa skazanego, pozytywna opinia o skazanym, względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji oraz inne szczególne okoliczności, które nie uzasadniają potrzeby osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Jeżeli skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, to pod uwagę brane są dotychczasowa postawa skazanego i jego zachowanie.

Jeśli wszystkie te przesłanki są spełnione jednocześnie, jedynym co pozostaje, to rozpatrzenie wniosku przez sąd. Zgodnie z art. 43ld § 4 k.k.w. wydanie postanowienia powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zredagowaniu opisanego wniosku lub chcesz skorzystać z pomocy obrońcy w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zapraszam do kontaktu.