Zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS. Jakie kroki należy podjąć? Przykładowe sytuacje uprawniające do zwolnień.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zwolnienie z opłat za pobyt członka rodziny w DPS ma charakter fakultatywny, co oznacza, że decyzję w tym zakresie ponosi organ ustalający opłatę za pobyt.

Aby można było rozpocząć procedurę dotyczącą zwolnienia osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, w pierwszej kolejności musi ona wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego organu. Kwestie te nie są inicjowane z urzędu przez organ.

W ustawie o pomocy społecznej – art. 64 (gównie ten jest przedmiotem niniejszego wpisu), wymieniono przykładowe sytuacje, które uprawniają do uzyskania zwolnienia. Są to:

– wnoszenie opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

– występowanie uzasadnionych okoliczności, jak np.: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

– utrzymywanie się członków rodziny: małżonków, wstępnych, zstępnych z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

– ciąża lub samotne wychowywanie dziecka;

– pobyt w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;

– posiadanie wyroku sądu, w którym oddalono powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu;

– wykazanie przez osobę występującą z wnioskiem o zwolnienie m.in. na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty.

Jak wskazano powyżej, okoliczności te, mają jedynie charakter przykładowy, co w konsekwencji oznacza, że w przypadku wystąpienia innych zdarzeń, również można ubiegać się o zwolnienie od ponoszenia opłat za pobyt w DPS.

Gdy wniosek wpłynie już do właściwego organu, ten podejmuje czynności konieczne do wydania decyzji. Organ rozpatrujący wniosek zobowiązany jest do analizy przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego mając na uwadze zasady współżycia społecznego i porządek prawny. Każda decyzja poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i ustaleniem przez organ sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby, która wystąpiła z wnioskiem o zwolnienie.

Należy tu zwrócić uwagę, że sytuacje o których mowa powyżej, nie są zależne od otrzymywanego przez osobę ubiegającą się o zwolnienie, dochodu poza tym, że osoba taka powinna spełniać warunki określone w art. 61 ust. 2 pkt ustawy o pomocy społecznej. W przypadku nie spełnienia warunku ze wskazanego artykułu, obowiązek ponoszenia opłaty nie powstanie.

Dla jasności wspomniany artykuł zawiera informację odnośnie zasad ustalania opłaty za pobyt w DPS i podmiotów zobowiązanych do ponoszenia tej opłaty. Z przytoczonego przepisu wynika, że granice obciążenia osoby zobowiązanej do zapłaty są następujące:

– jeżeli zobowiązanym jest osoba samotnie gospodarująca, to obowiązek pokrywania kosztów pobytu w DPS powstaje, gdy jej dochód przekracza 300%kryterium dochodowego (obecnie zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe w przypadku osoby samotnie gospodarującej, wynosi 776 zł), czyli jest wyższy od kwoty 2328 zł.

– jeżeli zobowiązanym nie jest osoba samotnie gospodarująca, to poniesie ona koszty opłaty za pobyt w DPS, jeśli dochód na członka rodziny przekroczy kwotę 1800 zł (kryterium dochodowe zgodnie z ustawą w tym przypadku wynosi 600 zł).

Reasumując, jeśli dochód osoby zobowiązanej, nie przekroczy odpowiednio wskazanych kwot, to obowiązek ponoszenia opłaty nie powstanie.

W sytuacji, jednak gdy dochód zobowiązanego przekracza wymienione kwoty, to można skorzystać z możliwości jaką dają przepisy art. 64-64b ustawy o pomocy społecznej i ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia opłaty w całości lub też w części.

Organ ustalając opłatę za pobyt w DPS bierze pod uwagę nie tylko wysokość dochodów, ale też możliwości zobowiązanego, a te możliwości, jak wynika z art. 64 ustawy o pomocy społecznej mogą być ograniczone okolicznościami życiowymi zobowiązanego.

Zatem nawet, jeśli spełniasz kryterium dochodowe uzasadniające obciążenie Cię opłatą za pobyt osoby bliskiej w DPS, natomiast splot wydarzeń życiowych, jak: długotrwała choroba, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny lub inne zdarzenia losowe powodują, że mimo wszystko Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz wystąpić z wnioskiem o zwolnienie Cię z opłat za pobyt w DPS.

Jeśli potrzebujesz wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, zapraszam do kontaktu.